محصولات مرتبط با رسیورهای سترگ

رسیور ساده سترگ رسیور ساده و کاربردی سترگ مناسب استفاده به عنوان سیستم کنترل با قابلیت دوگانه رسیور وسوئیچ(همزمان می تواند به عنوان سوئیچ ساده بالا وپایین استفاده شود)